Lokalna koordinacija

Naloge Centra za socialno delo kot koordinatorja programov in storitev v lokalni mreži so:

 • prepoznavanje ponudbe programov v lokalni skupnosti in usmerjanje uporabnikov in uporabnic;
 • stičišče različnih izvajalcev (registriranje potreb)
 • povezovanje sistemov na lokalnem nivoju
 • sodelovanje pri načrtovanju in razvijanju novih programov
 • organizacija strokovne podpore izvajalcem iz vladnega in nevladnega sektorja

Center za socialno delo je zadolžen za usklajevanje in povezovanje področij dela socialnega varstva z namenom, da se uporabnikom in uporabnicam zagotavljamo različne oblike pomoči ter odpiranja možnosti za socialno vključenost.

Posamezne aktivnosti:

 • Z uvajanjem sprememb v organizaciji dela znotraj CSD želimo uporabniku ali uporabnici zagotoviti boljšo in hitrejšo dostopnost do informacij in storitev
 • Posebno skrb namenjamo sodelovanju med sodelavci, sodelavkami ter zunanjimi izvajalci in organizacijami v skupnosti.
 • S spletnimi stranmi predstavljamo dejavnosti CSD in različne programe zato, da omogočamo večjo dostopnost.
 • Oblikovanje kataloga nevladnih organizacij in zasebnikov in vzpostaviti organizirano sodelovanje.
 • Registracija potreb uporabnikov in uporabnic ter izdelava skupnih ocen o potrebah in prioritetah v skupnosti ter načrtovanje skupnostnih akcij.
 • Z načinom registriranja in evidentiranja ne-odgovorjenih potreb vzpodbujamo razvoj novih programov
 • Podpora in pomoč pri nastajanju programov, ki so se v praksi pokazali kot potrebni, zaradi nudenja celostne pomoči uporabnikom naših storitev.

Zakonska podlaga:

 • Nacionalni program socialnega varstva do leta 2005 ali NPSV
 • Načrt za izvajanje usmeritev in nalog iz NSPV