Zavarovanje za starševsko varstvo

Starševski dopust

Porodniški dopust 105 dni
Očetovski dopust (90 dni: 15+75)
Dopust za nego in varstvo otroka (260 dni)
Posvojiteljski dopust (120 oz. 150 dni)

Starševsko nadomestilo

Porodniško nadomestilo
Očetovsko nadomestilo
Nadomestilo za nego in varstvo otroka
Posvojiteljsko nadomestilo 

Pravica staršev do krajšega delovnega ćasa zaradi starševstva

Do 3. leta starosti otroka - za vse otroke
Do 18. leta starosti otroka - zaradi nege in varstva težje gibalno oviranega otroka ali zmerno ali težje duševno prizadetega otroka 

Pravica staršev do plačila prispevkov za socialno varnost v primeru štirih ali več otrok

Do 10. leta najmlajšega otroka - zaradi zapustitve trga dela

UPRAVIČENCI DO PRAVIC, KI IZHAJAJO IZ ZAVAROVANJA ZA STARŠEVSKO VARSTVO

Do pravic, ki izhajajo iz zavarovanja za starševsko varstvo, so upravičene osebe, ki so vključene v zavarovanje za starševsko varstvo in plačujejo prispevek za starševsko varstvo.

Zavarovanci za starševsko varstvo so:

 • osebe, ki so v delovnem razmerju v Republiki Sloveniji
 • osebe v delovnem razmerju pri delodajalcu s sedežem v Republiki Sloveniji, poslane na delo ali na strokovno izpopolnjevanje v tujino, če niso obvezno zavarovane v državi, v katero so bile poslane
 • osebe, zaposlene pri tujih in mednarodnih organizacijah in ustanovah, tujih konzularnih in diplomatskih predstavništvih s sedežem v Republiki Sloveniji, če ni z mednarodno pogodbo drugače določeno
 • osebe, ki na območju Republike Slovenije samostojno opravljajo pridobitno ali poklicno dejavnost kot edini ali glavni poklic
 • poslovodne osebe gospodarskih družb in direktorji zasebnih zavodov v Republiki Sloveniji, ki niso zavarovane na drugi podlagi
 • kmetje, člani njihovih gospodarstev in druge osebe, ki v Republiki Sloveniji opravljajo kmetijsko dejavnost kot edini ali glavni poklic in so vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje
 • brezposelne osebe, ki prejemajo na Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije nadomestilo ali denarno pomoč, po predpisih, ki urejajo zavarovanje za primer brezposelnosti
 • osebe, ki po prenehanju delovnega razmerja prejemajo nadomestilo med začasno zadržanostjo od dela od Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, po predpisih, ki urejajo zdravstveno zavarovanje
 • osebe, ki prejemajo starševsko nadomestilo po tem zakonu in niso zavarovane na drugi podlagi
 • osebe, ki imajo pravico do plačila prispevkov za socialno varnost zaradi dela s krajšim delovnim časom zaradi starševstva po tem zakonu
 • osebe, ki imajo pravico do delnega plačila za izgubljeni dohodek po tem ali drugem zakonu
 • brezposelne osebe, ki so vključene v javna dela.

POSTOPEK UVELJAVLJANJA PRAVIC IZ ZAVAROVANJA ZA STARŠEVSTVO

KJE SE UVELJAVLJAJO PRAVICE?

Pravice se uveljavljajo pri krajevno pristojnem centru za socialno delo po, materinem stalnem prebivališču, kjer izročijo stranki vse obrazce in jo seznanijo z nadaljnjim postopkom uveljavljanja posamezne pravice.

KAKO SE UVELJAVLJAJO PRAVICE?

Zahteva za uveljavljanje posamezne pravice se vloži na predpisanem obrazcu - vlogi, ki ga vlagatelj/ica dobi na centru za socialno delo. Vlogi morajo biti priložena dokazila o izpolnjevanju pogojev za pridobitev posamezne pravice.

KDO ODLOČA O PRAVICAH?

Na prvi stopnji odloča krajevno pristojni center za socialno delo, o pritožbah zoper odločbe centra za socialno delo pa odloča ministrstvo, pristojno za varstvo družine (Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve).