Starševski dopust

Starševski dopust zajema različne vrste dopusta, vsem pa je skupno, da je to pravica do odsotnosti z dela zaradi poroda oziroma nege in varstva otroka, tiste osebe, ki otroka dejansko neguje in varuje.

Vrste starševskega dopusta so:

 1. porodniški dopust,
 2. očetovski dopust,
 3. dopust za nego in varstvo otroka,
 4. posvojiteljski dopust.

Porodniški dopust

Porodniški dopust je dopust, namenjen pripravi na porod, negi in varstvu otroka takoj po porodu ter zaščiti materinega zdravja ob rojstvu otroka in po njem.

Kdo ima pravico do porodniškega dopusta?

Pravico do porodniškega dopusta ima mati otroka, pod določenimi pogoji pa tudi oče otroka ali druga oseba.

KOLIKO ČASA TRAJA PORODNIŠKI DOPUST IN KDAJ NASTOPI?

 • Porodniški dopust traja 105 dni.
 • Mati mora nastopiti porodniški dopust 28 dni pred predvidenim datumom poroda, ki ga določi ginekolog.
 • Če mati ne nastopi porodniškega dopusta 28 dni pred datumom poroda, neizrabljenega dela ne more izrabiti po otrokovem rojstvu, razen v primeru, če je porod nastopil pred predvidenim datumom.
 • Če mati na dan poroda še ni nastopila porodniškega dopusta, ga nastopi z dnem rojstva otroka.
 • Porodniški dopust se izrabi v strnjenem nizu v obliki polne odsotnosti z dela.

V KATERIH PRIMERIH LAHKO OČE ALI DRUGA OSEBA NASTOPI PORODNIŠKI DOPUST?

Oče ali druga oseba lahko uveljavlja pravico do porodniškega dopusta, če mati otroka umre, zapusti otroka ali če je po mnenju pristojnega zdravnika trajno oziroma začasno nesposobna za delo.

V primeru, da je mati mlajša od 18 let in ima status vajenke, učenke, dijakinje oziroma študentke lahko z njenim soglasjem uveljavlja pravico do porodniškega dopusta oče otroka ali eden od starih staršev.

KOLIKO ČASA TRAJA PORODNIŠKI DOPUST ZA OČETA ALI DRUGO OSEBO, ČE GA NE KORISTI MATI?

Oče ali druga oseba ima pravico do porodniškega dopusta v obsegu 77 dni od rojstva otroka (105 dni minus 28 dni). Dopust je skrajšan še za toliko dni, kolikor je otrok star, ko oče ali druga oseba nastopi porodniški dopust.

KATERE KORAKE MORATE STORITI, DA BOSTE LAHKO UVELJAVLJALI PRAVICO DO PORODNIŠKEGA DOPUSTA?

 • Potrebujete potrdilo o predvidenem datumu poroda, ki ga dobite pri vašem ginekologu.
 • 60 dni pred predvidenim datumom poroda se oglasite na vašem centru za socialno delo, kjer vam bodo dali obrazce za uveljavljanje pravice do porodniškega dopusta in vas seznanili o vseh nadaljnjih postopkih in pravicah v zvezi z zavarovanjem za starševsko varstvo.
 • Najkasneje 30 dni pred predvidenim nastopom porodniškega dopusta se s potrdilom ginekologa oglasite pri vašem delodajalcu, če pa ste samostojni podjetnik, pa morate obvestiti pristojni organ za registracijo samostojne dejavnosti v 15 dneh po priznanju pravice.
 • Če rodite otroka, preden ste o izrabi porodniškega dopusta obvestili delodajalca, je to potrebno storiti v treh dneh po rojstvu otroka, razen če vam zdravstveno stanje tega ne dopušča. V tem primeru naj obvesti delodajalca kateri od vaših sorodnikov oziroma zaprosite za pomoč zdravstveno službo.
 • Če ste oče ali druga oseba in boste uveljavljali pravico do porodniškega dopusta, morate obvestiti delodajalca najkasneje v roku treh dni od nastopa razloga za izrabo porodniškega dopusta.
 • Če kot bodoča mati sklepate delovno razmerje 58 dni ali manj pred predvidenim datumom poroda, morate delodajalca obvestiti o nastopu porodniškega dopusta ob sklenitvi delovnega razmerja.

Očetovski dopust

Očetovski dopust je dopust, namenjen očetom, da bi že v najnežnejši dobi otroka skupaj z mamico sodelovali pri njegovi negi in varstvu.

Pravico do očetovskega dopusta ima oče otroka in je neprenosljiva.

KOLIKO ČASA TRAJA OČETOVSKI DOPUST?

Oče ima pravico do očetovskega dopusta, ki traja 90 dni v obliki polne odsotnosti z dela:

 • Pravico do 15 dni očetovskega dopusta, za katero ima oče pravico do očetovskega nadomestila, mora oče izrabiti v času od rojstva otroka oz. otrok do dopolnjenega šestega meseca otrokove starosti.
 • Pravico do 75 dni očetovskega dopusta v obliki polne odsotnosti lahko oče izrabi kadarkoli do dopolnjenega tretjega leta starosti otroka. Za te dni mu država zagotavlja plačilo prispevkov za socialno varnost od minimalne plače.
 • Očetovski dopust lahko oče koristi v obliki polne odsotnosti z dela, v strnjenem nizu ali po dnevih. Kadar oče izrabi očetovski dopust po dnevih, se trajanje pravice določi v delovnih dnevih tako, da se upošteva 70 % pripadajočih koledarskih dni očetovskega dopusta (15 koledarskih dni je enako 11 delovnih dni, 90 koledarskih dni je enako 63 delovnih dni).

KATERE KORAKE MORATE STORITI, DA BOSTE LAHKO UVELJAVLJALI PRAVICO DO PORODNIŠKEGA DOPUSTA?

 • 30 dni pred predvidenim datumom nastopa očetovskega dopusta ali 60 dni pred predvidenim datumom poroda se oglasite na centru za socialno delo, na katerem je mati uveljavljala pravico do porodniškega dopusta.
 • Na vlogi za uveljavitev pravice do očetovskega dopusta morate označiti, da uveljavljate plačani in neplačani očetovski dopust, sicer slednjega kasneje ne morete uveljavljati.
 • Najkasneje 30 dni pred predvidenim nastopom očetovskega dopusta obvestite o nameri izrabe dopusta vašega delodajalca.
 • Ker se pravica do očetovskega dopusta pridobi šele po rojstvu otroka, morate o rojstvu otroka obvestiti center za socialno delo in predložiti potrdilo porodnišnice o rojstvu otroka oz. rojstni list otroka.
 • V primeru zunajzakonske skupnosti je treba za uveljavljanje te pravice po rojstvu otroka predložiti zapisnik o priznanju očetovstva.

DOPUST ZA NEGO IN VARSTVO OTROKA

Dopust za nego in varstvo otroka je dopust, ki ga upravičenke/ci nastopijo po poteku porodniškega dopusta in je namenjen nadaljnji negi in varstvu otroka.

KDO IMA PRAVICO DO DOPUSTA ZA NEGO IN VARSTVO OTROKA?

Pravico lahko uveljavlja eden od staršev otroka, oba starša, pod določenimi pogoji pa tudi stari starši oziroma druga oseba.

KOLIKO ČASA TRAJA DOPUST ZA NEGO IN VARSTVO OTROKA?

Dopust za nego in varstvo otroka traja praviloma 260 dni.

Dopust se lahko podaljša v naslednjih primerih, če:

 • mati rodi dvojčke – podaljša se za 90 dni
 • mati rodi več hkrati živorojenih otrok - za vsakega nadaljnjega otroka se podaljša za 90 dni
 • mati rodi nedonošenčka – podaljša se za toliko dni, kot je bila nosečnost krajša od 260 dni
 • mati rodi otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo – podaljša se za dodatnih 90 dni (na podlagi mnenja zdravniške komisije); ta pravica se lahko uveljavlja do otrokovih 18 mesecev starosti
 • starša doma že varujeta najmanj dva otroka v starosti do 8 let - podaljša se za 30 dni, za tri otroke za 60 dni ter za štiri ali več otrok za 90 dni.

Zgoraj naštete pravice se seštevajo.

Primer: Če mati rodi dvojčke in doma že varuje tri otroke do starosti osmih let, bo njen dopust lahko daljši za 150 dni – 90 dni zaradi rojstva dvojčkov in 60 dni zaradi varstva in vzgoje že pred rojstvom dvojčkov rojenih treh otrok v starosti do osmih let.

KAKO LAHKO STARŠA IZRABLJATA DOPUST ZA NEGO IN VARSTVO OTROKA?

Pravico do dopusta za nego in varstvo otroka lahko koristi eden od staršev otroka, lahko pa za istega otroka tudi oba starša, če o tem skleneta pisni dogovor, v katerem natančno določita obdobje in način izrabe dopusta. Dogovor skupaj z vlogo predložita centru za socialno delo in z njim seznanita delodajalca.

V primeru, da se starša ne moreta dogovoriti, odloči o tem center za socialno delo, ki pri tem upošteva korist otroka.

Če izrabi dopust le eden od staršev, se ne sklene pisnega dogovora.

Seveda pa starši nimajo pravice do dopusta za nego in varstvo otroka, če je otrok dodeljen v varstvo in vzgojo drugi osebi oziroma napoten v zavod.

 • Dopust za nego in varstvo otroka lahko koristita oba starša v obliki polne odsotnosti z dela tako, da dopust koristita izmenično, in sicer del dopusta koristi mati, preostanek pa oče ali obratno.
 • Dopust za nego in varstvo otroka lahko koristita oba starša v obliki delne odsotnosti z dela tako, da dopust koristita hkrati in v dogovoru z delodajalcem. To pomeni, da mati in oče hkrati delata polovični delovni čas.

Del dopusta (največ 75 dni) za nego in varstvo otroka lahko starša tudi preneseta in izrabita do 8. leta starosti otroka. Preneseni dopust za nego in varstvo otroka lahko starša koristita v strnjenem nizu, v obliki polne ali delne odsotnosti z dela ali po dnevih.

V KATERIH PRIMERIH IMA DRUGA OSEBA PRAVICO DO DOPUSTA ZA NEGO IN VARSTVO OTROKA?

Pravico do dopusta za nego in varstvo otroka lahko v soglasju z materjo uveljavlja tudi eden od starih staršev, če te pravice ne uveljavlja oče in je mati otroka mlajša od 18 let in ima status vajenke, učenke dijakinje oziroma študentke. V tem primeru je dopust enako dolg kot to velja za mati ali očeta, zmanjšan za toliko dni kot sta ga mati ali oče otroka že izrabila.

Druga oseba ima pravico do dopusta za nego in varstvo otroka pod enakimi pogoji, kot so opredeljeni za porodniški dopust, vendar zmanjšanem za toliko dni, kolikor sta mati ali oče to pravico že izrabila.

KATERE KORAKE MORATE STORITI, DA BOSTE LAHKO UVELJAVLJALI PRAVICO DO PORODNIŠKEGA DOPUSTA?

 • vsak od staršev uveljavlja pravico do dopusta s samostojno vlogo, dogovor staršev in delodajalcev pa vlogi priloži le mati
 • podaljšanje dopusta je potrebno uveljavljati že z vlogo za uveljavitev pravice do dopusta za nego in varstvo, saj naknadno uveljavljanje ni mogoče
 • izjemoma lahko pravico do daljšega dopusta za nego in varstvo otroka uveljavlja eden od staršev naknadno, in sicer za otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo, vendar najkasneje do 18. meseca starosti otroka
 • v primeru izrabe prenesenega dopusta po dnevih morata starša obvestiti delodajalca o svoji odsotnosti v treh dneh pred nastopom le-tega, v primeru izrabe prenesenega dopusta v strnjenem nizu pa v 15 dneh pred nastopom; delodajalec mora o izrabi prenesenega dopusta obvestiti pristojni center za socialno delo najkasneje 15 dni po nastopu dopusta.

POSVOJITELJSKI DOPUST

Posvojiteljski dopust je dopust, namenjen enemu ali obema posvojiteljema, z namenom, da se lahko posvojitelj/posvojitelja in otrok takoj po posvojitvi v celoti posvetijo drug drugemu.

KDO IMA PRAVICO DO POSVOJITELJSKEGA DOPUSTA?

Pravico do posvojiteljskega dopusta ima eden ali oba posvojitelja ali oseba, ki ji je otrok zaupan v vzgojo in varstvo z namenom posvojitve, razen:

 • če je ta oseba za tega otroka že uveljavila pravico do porodniškega dopusta, očetovskega dopusta oziroma dopusta za nego in varstvo otroka
 • če je ta oseba posvojila otroka svojega zakonca.

KOLIKO ČASA TRAJA POSVOJITELJSKI DOPUST?

 • če je otrok ob posvojitvi star od enega do štirih let - traja 150 dni
 • če je otrok star od štirih do desetih let – traja 120 dni
 • če je posvojitelj ali druga oseba dobila v vzgojo in varstvo otroka pred prvim letom starosti otroka in je že izrabil dopust za nego in varstvo otroka za istega otroka, ima pravico do izrabe toliko dni posvojiteljskega dopusta, kot je bila pravica do dopusta za nego in varstvo otroka krajša od 150 dni.

KAKO SE LAHKO IZRABI POSVOJITELJSKI DOPUST?

 • eden od posvojiteljev v strnjenem nizu v obliki polne odsotnosti z dela
 • oba posvojitelja hkrati v strnjenem nizu ob polni ali delni odsotnosti z dela enega ali obeh staršev, pri čemer skupno trajanje dopusta ne sme presegati 150 oziroma 120 dni.

O načinu izrabe posvojiteljskega dopusta mora posvojitelj obvestiti delodajalca najkasneje v roku 3 dni po nastopu dopusta.