Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih

Področje ureja Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih(Ur.l. RS, št. št. 110/2006 – UPB2, 10/2008)

Zakon določa upravičence, trajanje prejemkov, njihovo višino, pogoje za pridobitev in postopek za uveljavljanje prejemkov.

O pravicah iz Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih odloča na prvi stopnji center za socialno delo, na drugi stopnji pa ministrstvo pristojno za družino. Pravica do družinskih prejemkov se uveljavlja skladno s tem zakonom in s predpisi Zakona o splošnem upravnem postopku.

Vse pravice iz družinskih prejemkov se uveljavlja z zahtevkom, ki se v zakonsko določenih rokih vloži na centru za socialno delo, ki je krajevno pristojen glede na stalno prebivališče upravičenca. V primeru, da ta stalnega prebivališča nima, se pristojnost določi po njegovem začasnem prebivališču, če pa tudi tega nima, pa po sedežu delodajalca.

Pravilno izpolnjene in podpisane vloge s priloženimi prilogami, ki so navedene na zadnji strani vloge, lahko vlagatelji oddajo osebno na pristojnem centru za socialno delo v času uradnih ur ali pošljejo priporočeno po pošti na naslov centra za socialno delo, ki je krajevno pristojen za sprejem vloge.

Vse pravice do družinskih prejemkov se izplačujejo do 15. v mesecu za pretekli mesec neposredno na transakcijski račun upravičenca, sredstva za izplačevanje pa se zagotavlja v državnem proračunu.