Dodatek za nego otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvovvvv

Dodatek za nego otroka je denarni dodatek za otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo in je namenjen kritju povečanih življenjskih stroškov, ki jih ima družina zaradi nege in varstva takega otroka.

KOLIKŠNA JE VIŠINA DODATKA ZA NEGO OTROKA?

Mesečna višina dodatka za nego otroka zaradi povišanih življenjskih stroškov je 99,38 EUR. Za otroke s težko motnjo v duševnem razvoju in težko gibalno ovirane otroke, ki potrebujejo posebno nego in varstvo, znaša dodatek 198,82 EUR. Uporablja se od 1. 7. 2009 dalje.

KDO IMA PRAVICO DO DODATKA ZA NEGO OTROKA?

Pravico do dodatka za nego otroka ima eden od staršev ali druga oseba, če ima otrok stalno prebivališče v Republiki Sloveniji. Pravica se uveljavlja na podlagi mnenja zdravniške komisije.

ZA KOLIKO ČASA SE PRIZNA PRAVICA DO DODATKA ZA NEGO OTROKA?

Pravica traja za obdobje, ko se otroku zagotavlja posebno varstvo zaradi zdravstvenih razlogov, oziroma do 18. leta ali do 26. leta, če se šola (izjemoma lahko tudi po 26. letu starosti, če traja šolanje na visoki stopnji pet ali šest let, ali če zaradi daljše bolezni ali poškodbe ali služenja vojaškega roka med šolanjem oseba ni končala šolanja v predpisanem roku).

KDO NIMA PRAVICE DO DODATKA ZA NEGO OTROKA?

Dodatek za nego otroka ne pripada enemu od staršev za otroka, ki je zaradi zdravljenja, usposabljanja, vzgoje ali šolanja v zavodu, v katerem ima celodnevno brezplačno oskrbo, ali je v rejništvu. Lahko se prizna pravica za dobo od 3 do 6 mesecev na leto, če se dokaže, da starši tudi v tem času materialno skrbijo za otroka.

KJE SE PRAVICO DO DODATKA ZA NEGO OTROKA UVELJAVLJA?

Pravica se uveljavlja na obrazcu – vlogi pri krajevno pristojnem centru za socialno delo, in sicer v 90 dneh po rojstvu otroka, da se prizna z mesecem rojstva otroka. Če se uveljavlja po tem roku, se pravica prizna s prvim dnem naslednjega meseca po vložitvi zahtevka.