DELNO PLAČILO ZA IZGUBLJENI DOHODEK

Delno plačilo za izgubljeni dohodek je osebni prejemek, ki ga prejme eden od staršev, kadar prekine delovno razmerje ali začne delati krajši delovni čas zaradi nege in varstva otroka s težko motnjo v duševnem razvoju ali težko gibalno oviranega otroka. Pravico lahko uveljavlja tudi eden od staršev, ki neguje in varuje dva ali več otrok, ki potrebujejo posebno nego in varstvo.

KOLIKŠNA JE VIŠINA DELNEGA PLAČILA ZA IZGUBLJENI DOHODEK?

Mesečna višina delnega plačila za izgubljeni dohodek je minimalna plača oziroma njen sorazmerni delež.

KDO IMA PRAVICO DO DELNEGA PLAČILA ZA IZGUBLJENI DOHODEK?

Pravico ima eden od staršev, če imata otrok in eden od staršev stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in sta državljana Republike Slovenije. Prizna se jo najdalj do 18. leta starosti otroka.

KJE SE PRAVICO DO DELNEGA PLAČILA ZA IZGUBLJENI DOHODEK UVELJAVLJA?

Pravico se uveljavlja 30 dni pred prenehanjem oziroma najkasneje 60 dni po prenehanju delovnega razmerja; po tem roku pravice ni mogoče uveljaviti.

O pravici odloči krajevno pristojen center za socialno delo na podlagi mnenja zdravniške komisije.

KDO NIMA PRAVICE DO DELNEGA PLAČILA ZA IZGUBLJENI DOHODEK?

Delnega plačila za izgubljeni dohodek nima eden od staršev, če je otrok zaradi zdravljenja, usposabljanja, vzgoje ali šolanja v zavodu, v katerem ima celodnevno brezplačno oskrbo, ali če je otrok v rejništvu.