Denarna socialna pomoč (Zakon o socialnem varstvu - ZSV)

 1. Z denarno socialno pomočjo se upravičencu za čas bivanja v RS zagotavljajo sredstva za zadovoljevanje minimalnih življenjskih potreb v višini, ki omogoča preživetje. Šteje se, da je preživetje omogočeno, če so upravičencu zagotovljeni dohodki, ki so po plačilu davkov in obveznih prispevkov za socialno varnost v višini minimalnega dohodka.

  Od 1.7.2009 dalje osnovni znesek minimalnega dohodka znaša 226,80 EUR.

 2. Govorimo o štirih oblikah denarnih socialnih pomoči:

  • DENARNA SOCIALNA POMOČ – za obdobje – dodeli se za določen čas, glede na okoliščine. Prvič se dodeli največ za tri mesece, ponovno pa največ za šest mesecev. Denarna socialna pomoč se lahko dodeli največ za obdobje enega leta, če zaradi starosti nad 60 let, bolezni, invalidnosti ali drugih okoliščin ni mogoče pričakovati izboljšanja socialnega položaja upravičenca.
  • TRAJNA DENARNA SOCIALNA POMOČ – dodeli se upravičencem, starim nad 60 let in tistemu, ki je trajno nezmožen za delo in je brez vsakršnih dohodkov oziroma prejemkov ter brez premoženja in nima nikogar, ki bi ga bil dolžan ter sposoben preživljati, in živi doma. Trajno nezmožnost za delo ugotavlja invalidska komisija po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.
  • IZREDNA DENARNA SOCIALNA POMOČ – za obdobje – se lahko dodeli v izrednih okoliščinah. To pomoč se lahko dodeli tudi, če upravičenec sicer presega ''cenzus'' za dodelitev denarne socialne pomoči, a se je iz razlogov, na katere ni mogel vplivati, znašel v položaju materialne ogroženosti. Dodeli se jo za obdobje, kar pomeni za materialno ogroženost, ki bo trajala več kot dva meseca.
  • IZREDNA DENARNA SOCIALNA POMOČ – enkratna – velja enako kot za izredno denarno socialno pomoč – za obdobje, vendar se jo podeli v enkratnem znesku, ker gre za trenutno materialno ogroženost
 3. Denarna socialna pomoč se izplačuje dvakrat na mesec; na primer za mesec januar je glavno izplačilo približno 20. dan v mesecu januarju, drugo izplačilo pa približno 6. dan v mesecu februarju.

 4. Denarno socialno pomoč lahko pridobite, če:

  • Nimate dovolj sredstev za preživetje,
  • Nimate premoženja, ki bi vam omogočilo preživetje,
  • Aktivno rešujete svojo socialno problematiko,
  • Ste državljan RS ter imate tu stalno prebivališče,
  • Ste tujec in imate dovoljenje za stalno prebivanje v RS ter v Sloveniji tudi prebivate.
 5. Denarna socialna pomoč je torej odvisna od vaših dohodkov, števila družinskih članov in se izračuna po spodnji tabeli. Uporablja se od 1.7.2009. Na podlagi Sklepa o usklajenih višinah transferjev, ki so določeni v nominalnih zneskih ter o odstotku uskladitve drugih transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji od 1. januarja 2010 (Uradni list RS, št. 7/2010) ostaja višina transferjev od 1. julija 2009 nespremenjena

  226,80 € SAMSKA OSEBA
  226,80 € DRUŽINA – prva odrasla oseba
  158,76 € vsaka naslednja odrasla oseba, razen otrok
  68,04 € otrok, ki so ga starši dolžni preživljati
  68,04 € povečanje za enostarševsko družino
 6. Med vaše dohodke sodi:

  • Plača, bolniško in porodniško nadomestilo,
  • Pokojnina,
  • Denarno nadomestilo in denarna pomoč za brezposelnost,
  • Dohodki iz študentskega dela,
  • Avtorsko delo,
  • Dohodki iz premoženja,
  • Dohodki iz kmetijskih dejavnosti,
  • Dohodki iz dejavnosti,
  • In drugi dohodki po zakonu o socialnem varstvu.

  Kot dohodki pa se ne upoštevajo namenski dohodki, ki so določeni z zakonom, kot so:

  • dodatek za pomoč in postrežbo in drugih prejemkov za nego in pomoč,
  • otroški dodatek,
  • dodatek za nego otroka
  • pomoč za opremo novorojenca,
  • stroški za prevoz na delo in prehrano med delom,
  • štipendije in drugi prejemki, ki so namenjeni ali omogočajo usposabljanje ali izobraževanje,
  • dohodki od občasnega dela invalidov, ki so vključeni v institucionalno varstvo in jih pridobijo izven kriterijev redne zaposlitve
  • sredstva, namenjena za odpravo posledic elementarne nesreče

  Primer:
  Za celo družino se višina denarne pomoči, ki jim pripada določi tako, da se seštejejo zneski, ki pripadajo posameznemu družinskemu članu, ki so opredeljeni v zgornji tabeli.
  Štiričlanska družina brez dohodkov: vlagatelj – 226,80 EUR, druga odrasla oseba – 158,76 EUR, dva otroka – 2 x 68,04 EUR; skupaj to pomeni 521,64 EUR na mesec. Če imate del sredstev sami in so nižji od navedenih zneskov, znaša denarna socialna pomoč le razliko do določene višine v tabeli.

 7. Denarna socialna pomoč se poveča za dodatek za pomoč in postrežbo, če:
  • Ste nezmožni za delo,
  • Nujno potrebujete pomoč druge osebe,
  • Tega dodatka ne prejemate po drugih predpisih.
 8. Če imate prihranke ali premoženje, ki je višje od 60 osnovnih zneskov minimalnega dohodka (kar znaša 13.608,00 EUR), vam denarna socialna pomoč ne pripada.
  V to premoženje se ne šteje:

  • Stanovanje v katerem živite,
  • Avto, če je njegova vrednost nižja od 35 osnovnih zneskov minimalnega dohodka (kar znaša 7938,50 EUR)
  • Premoženje, ki vam omogoča dohodek, s katerim se preživljate (npr. oddaja nepremičnine)

  Prav tako denarne socialne pomoči ne morete dobiti, če ste brez sredstev za preživetje po svoji krivdi ali pa si ne prizadevate, da bi rešili svoj položaj (npr. ne iščete ali odklanjate zaposlitev oziroma vključitev v programe na zavodu za zaposlovanje, ne uveljavljate drugih pravic, ki bi jih lahko, kot so preživnine, državne pokojnine).

 9. Pravico do denarne socialne pomoči uveljavljate na centru za socialno delo v kraju, kjer imate stalno prebivališče. Uveljavljate jo na posebnem obrazcu – vlogi za denarno pomoč (odvisno za katero obliko denarne socialne pomoči gre). Obrazce pridobite na centru za socialno delo, lahko pa jih najdete tudi na spletni strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. Pri izpolnjevanju vam bodo na centru za socialno delo po potrebi tudi pomagali.

 10. Če se kasneje ugotovi, da je bila denarna socialna pomoč dodeljena neupravičeno ali ste odklonili primerno začasno ali občasno humanitarno ali drugo podobno delo, ste kot upravičenec dolžni sredstva vrniti v roku 30 dni od dokončnosti odločbe, po tem roku pa tudi z zamudnimi obrestmi. O upravičenosti odloča center za socialno delo.

 11. O upravičenosti do denarne socialne pomoči izda center za socialno delo odločbo, zoper katero se upravičenec, v kolikor ne soglaša, lahko pritoži na Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.