Katalog informacij javnega značaja

 1. Osnovni podatki o katalogu:

  Naziv organa:
  Center za socialno delo Ribnica

  Naslov:
  Škrabčev trg 17,
  1310 Ribnica

  Telefon: 01 836 10 03
  Telefax: 01 836 10 28

  Elektronski naslov:
  gpcsd.ribni@gov.si

  Odgovorna uradna oseba:
  mag. Majda Vrh, direktorica

  Datum prve objave kataloga:
  3.3.2006

  Datum zadnje spremembe:
  3.3.2006

  Katalog je dostopen na spletnem naslovu:
  http://csd-ribnica.scsd.si/katalog-informacij-javnega-znacaja.html

  Druge oblike kataloga
  Katalog je dostopen v pisni obliki na sedežu Centra za socialno delo Ribnica.

 2. Splošni podatki o organu

  Podatki o organizaciji
  Center za socialno delo Ribnica je javni zavod, ki ga je ustanovilo Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve RS in opravlja socialno varstveno dejavnost za področje UE Ribnica oz. občin Ribnica, Sodražica in Loški Potok. 

  Kratek opis delovnega področja
  CSD je pristojen za naloge, ki se nanašajo na izvajanje javnih pooblastil po področjih dela:

  • varstvo otrok in družine
  • varstvo odraslih
  • oprostitve plačil pri plačilu storitev
  • denarne socialne pomoči
  • družinski prejemki
  • zavarovanje za starševsko varstvo

  Izvajanje socialno varstvenih storitev:

  • prva socialna pomoč
  • osebna pomoč
  • pomoč družini za dom
  • socialna preventiva
  • pomoč na domu

  Druge naloge:

  • izvajanje javnih del
  • koordinacija v lokalni mreži pluralnih programov socialnega varstva

  Seznam notranjih organizacijskih enot:

  • Pomoč družini na domu – za občini Ribnica in Sodražica
   Vodja enote: Kaplan Jožica
   Tel.: 01 836 92 84

  Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij:

  • mag. Majda Vrh, direktorica, 
   tel.: 01 836 19 06, 
   faks: 01 836 10 28, 
   e-naslov: majda.vrh@gov.si

  Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov z delovnega področja centrov za socialno delo

  Seznam upravnih postopkov, ki jih vodijo centri za socialno delo

  Seznam zbirk podatkov

 3. Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja:

  Informacije o javnih naročilih
  Trenutno ni nobenega aktualnega razpisa.

 4. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja