Obravnava oseb s težavami

Kadar se odrasli ljudje znajdejo v stiskah in težavah, iz katerih ne najdejo izhoda, jim pri iskanju rešitev pomaga center za socialno delo.

Uporabniki, ki jim je ta pomoč namenjena so osebe, ki jim okolje ne nudi toliko opore, kot je potrebujejo; ljudje, ki zaradi osebnostnih ali vedenjskih posebnosti ogrožajo druge; ljudje z akutnimi ali dolgotrajnimi duševnimi stiskami; osebe s težavami povezanimi z uživanjem prepovedanih drog in alkohola; ljudje, ogroženi zaradi medgeneracijskih konfliktov; osebe iz ožje in širše socialne mreže, ki jih navedena vedenja in način življenja drugih moti; brezdomci in osebe brez državljanstva; bližnji, ki jih posamezna dejanja drugih bremenijo in spravijo v stisko.

Pomoč, ki jo v teh primerih lahko nudi center za socialno delo je lahko: konkretna pomoč in intervenca pri posamezniku, ki ogrožajo sebe in druge; osebna pomoč v obliki urejanja ter v obliki vodenja; usmerjanje v različne programe; oblikovanje individualnih projektov pomoči; zagovorništvo; sodelovanje s službami, ki se srečujejo z ljudmi v stiski.

Pobudniki teh storitev so lahko uporabnik sam; tisti, ki ga uporabnikovo vedenje, stališča ali način življenja bremeni in spravlja v stisko; druge službe, ki uporabnikovo vedenje moti njihove procese.

(Pravna podlaga: Zakon o socialnem varstvu, Uradni list RS, št. 36/04 UPB; Pravilnik o standardih in normativih socialno varstvenih storitev, Uradni list RS, št. 52/95, 2/98, 19/99, 28/99, 127/03, 125/04, 60/05).