Obravnava storilcev kaznivih dejanj

Center za socialno delo izdela mnenje ali celo predlog za odlog izvršitve kazni zapora obsojencu. Mnenje poda pristojni center za socialno delo takrat, kadar je potrebna odložitev izvajanja kazni zapora, da obsojenec poskrbi za varstvo in vzgojo otrok. Predlog poda center za socialno delo takrat, kadar zaradi hujše bolezni obsojenec ni zmožen nastopiti kazni; če v obsojenčevi družini kdo umre ali je huje bolan in je njegova pomoč nujno potrebna; če mora opraviti ali dokončati neodložljiva poljska ali sezonska dela pa v svoji družini nima za delo sposobnega člana; če mora opraviti določeno delo, ki ga je začel in bi nastala občutna škoda, če ga ne bi končal; kadar potrebuje odložitev, da bi končal šolo ali opravil izpit, za katerega se je pripravljal; če bi bilo ogroženo preživljanje starih, bolnih in mladoletnih članov družine, če so z njim skupaj obsojeni zakonec ali drugi člani skupnega gospodinjstva; če ima obsojenka največ eno leto starega otroka ali je še noseča in do poroda ni ostalo več kot pet mesecev ali če je otrok star do dve leti in posebni razlogi kažejo na to, da mora sama poskrbeti zanj. V te namene strokovni delavec pridobiva podatke, opravi razgovor z obsojencem, lahko opravi tudi obisk na domu, da pridobi celostno podobo o njegovih življenjskih okoliščinah.

Med samim prestajanjem zaporne kazni, se center za socialno delo vključuje v delo tako, da določi svetovalca, če je to potrebno za izvedbo individualnega tretmana. Svetovalec opravlja svoje delo pod vodstvom centra in ob sodelovanju delavcev Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij. Najmanj tri mesece pred odpustom obsojenca s prestajanja kazni zapora, pristojni center v sodelovanju z Zavodom za prestajanje kazni zapora, Zavodom RS za zaposlovanje, pripravi program potrebnih ukrepov za pomoč ter ukrepov za njegovo ponovno vključevanje v družbo. Pri tem strokovni delavec opravi razgovor z obsojencem ter ga obišče v zavodu.

Po prestani kazni zapora, center za socialno delo spet opravi razgovor z osebo, ter tako ugotovi, kaj so njegove potrebe ter na kak način jih bo udejanjal in ali za to potrebuje posebno pomoč. Ugotavlja se tudi njegovo premoženjsko stanje, da se mu ponudi denarna socialna pomoč, če nima prihodkov. Strokovni delavec se poveže z drugimi službami, da se mu lahko zagotovi čim več pomoči. Ponudi se mu tudi vključitev v katero izmed storitev in po želji osebe, se ga spremlja tudi v naprej.

Nadomestna kazen zapora

Koordinatorji za izvajanje nadomestne kazni in drugih ukrepov v splošno korist (Pravna podlaga: Zakon o kazenskem postopku, Uradni list RS, št. 96/04; Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij, Uradni list RS, št. 22/00, 52/02, 110/02).