Razveza zakonske skupnosti ali razpad zunajzakonske skupnosti

Pred razvezo zakonske zveze, kadar so v družini mladoletni otroci, sodišče pošlje centru za socialno delo prejeti predlog za sporazumno razvezo ali tožbo za razvezo zakonske zveze, da ta opravi svetovalni razgovor ob prenehanju zakonske zveze. V svetovalnem razgovoru se strokovni delavec seznani z razlogi, ki so pripeljali do vložitve predloga za sporazumno razvezo ali do tožbe za razvezo zakonske zveze. Strokovni delavec oba zakonca seznani s posledicami, ki nastanejo z razvezo zakonske zveze tako za zakonca kot za družino. Pri tem si mora prizadevati za ureditev medsebojnih razmerij zakoncev ter staršev do njihovih otrok. Center za socialno delo o svetovalnem razgovoru poroča sodišču.

Kadar sodišče odloča o varstvu, vzgoji in preživljanju skupnih mladoletnih otrok, ter o njihovih stikih s starši, mora o tem pridobiti mnenje krajevno pristojnega centra za socialno delo. Center za socialno delo staršema pomaga pri sklenitvi sporazuma o varstvu, vzgoji in preživljanju mladoletnih otrok ter tudi o njihovih nadaljnjih medsebojnih stikih. Če do sporazuma ne pride, odloči sodišče ob predhodni pridobitvi mnenja centra za socialno delo. Starši so svoje otroke dolžni preživljati, skrbeti za njihovo zdravje, jih vzgajati ter po svojih močeh skrbeti za njihovo šolanje. Preživljati so jih dolžni do polnoletnosti, če se redno šolajo, pa največ do dopolnjenega 26. leta starosti. (Pravna podlaga: Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih; 64. člen, 68., 70., 71., 78., 105., 105. a, 106., 106. a člen ; Uradni list RS, št. 69/04 UPB; Pravilnik o postopku in vsebini izvajanja svetovalnega razgovora; Uradni list RS, št. 41/89).